Podmienky služby

Obchod www.vasco-electronics.sk, ďalej len Obchod, je vlastníctvom spoločnosti Vasco Electronics Sp.z o.o. S.K.A. so sídlom v Krakove, Poľsko, al. Pokoju 1, lok.350, zapísaná v Registri podnikateľov Národného súdneho registra (KRS) pod číslom KRS: 0000421705, REGON (registračné číslo podniku): 122581850, IČ DPH PL 6772369151.

Podmienky služby

Zmluvné podmienky obchodu

 1. 1. Termíny používané v Zmluvných podmienkach majú nasledujúci význam:

  1. Klient – fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná jednotka, ktorá nie je právnickou osobou a ktorá je právne spôsobilá na základe osobitných ustanovení, ktorá nakupuje produkty a zadáva objednávky ako súčasť obchodu;
  2. Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri transakciách koná na účely, ktoré nesúvisia s jej obchodnou, hospodárskou alebo odbornou činnosťou,
  3. Podmienky služby - tieto Podmienky poskytovania služieb elektronických služieb ako súčasť elektronického obchodu e-shop.sk;
  4. Obchod - internetová služba dostupná na: vasco-electronics.sk kde môže zákazník nakupovať;
  5. Produkty - produkty prezentované v e-shope;
  6. Kúpna zmluva - zmluva, podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje previesť vlastníctvo predmetov na kupujúceho a vydať predmet kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje tento predmet prevziať a zaplatiť predajcovi cenu prostredníctvom e-shop, ktorý uzavrel a medzi: Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A. a Klient vstúpil do používania služby e-Shop;
  7. Objednávka - vyhlásenie klienta o vôli smerujúce priamo k uzavretiu kúpnej zmluvy, s uvedením druhu, množstva a ceny tovaru.
 2. 2. Všeobecné ustanovenia

  1. 2.1. Predaj sa vykonáva v obchode v súlade s nižšie uvedenými predpismi.
  2. 2.2. Tieto podmienky poskytovania služieb sú nariadenia uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/31 / ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti, najmä elektronického obchodu, na vnútornom trhu z 8. júna 2000. (Ú. V. EÚ UE.L č. 178, strana 1) a článok 8 zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami (Zbierka zákonov z roku 2002, č. 144, položka 1204, v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon“ o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami “).
  3. 2.3. Klient, ktorý si objedná v Obchode, by sa mal oboznámiť s prečítaním týchto Zmluvných podmienok. V čase objednania Objednávky bude Klient požiadaný o prijatie ustanovení týchto Zmluvných podmienok prostredníctvom zdieľanej funkčnosti, t. kontrolné značky v texte.
  4. 2.4. Klienti môžu získať prístup k týmto zmluvným podmienkam zakaždým prostredníctvom krížového odkazu umiestneného na domovskej stránke obchodu: https://vasco-electronics.sk/obchodne-podmienky a môžu ho načítať a pripraviť jeho výtlačok.
  5. 2.5. Údaje týkajúce sa Produktov poskytované na webových stránkach Obchodu, vrátane, ale nielen, ich opisov, technických a výkonnostných parametrov a ich cien, majú informatívny charakter a predstavujú výzvu na uzavretie dohody a nie ponuku.
 3. 3. Pravidlá používania elektronického obchodu a postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy

  1. 3.1. Objednávky na produkty ponúkané na webových stránkach obchodu môžu byť zadané telefonicky alebo e-mailom.
  2. 3.2. Objednávky môžu byť zadané na vasco-electronics.sk a e-mailom 24/7. Telefonické objednávky je možné zadávať v časoch uvedených v sekcii „Kontakt“.
  3. 3.3. Na uzavretie kúpnej zmluvy je potrebné prejsť na stránku https://vasco-electronics.sk, vybrať tovar, pridať vybraný tovar do košíka a na základe zobrazených správ Klientovi vykonať následné činnosti a ďalšie informácie dostupné na tejto webovej stránke.
  4. 3.4. Počas zadávania objednávky - až do stlačenia tlačidla „Objednávka a platba“ - má Klient možnosť zmeniť zadané údaje a vybraný tovar. Z tohto dôvodu je potrebné riadiť sa správami zobrazenými Klientovi a informáciami dostupnými na webovej stránke.
  5. 3.5. Ak Klient, ktorý používa e-Shop, poskytne všetky požadované údaje, zobrazí sa zhrnutie zadanej Objednávky. Zhrnutie podanej objednávky bude obsahovať informácie týkajúce sa:
   1. a) predmet príkazu
   2. b) jednotka a celková cena za objednané produkty alebo služby vrátane nákladov na dodanie a prípadných dodatočných nákladov,
   3. c) zvolený spôsob platby,
   4. d) zvolený spôsob doručenia.
  6. 3.6. Zadanie objednávky Klientom predstavuje vyhlásenie vôle na uzavretie kúpnej zmluvy so spoločnosťou Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A. v súlade s prečítaním týchto Zmluvných podmienok.
  7. 3.7. Zmluva sa považuje za uzavretú, keď klient klikne na tlačidlo „Objednávka a platba“.
  8. 3.8. Po zadaní objednávky Klient dostane e-mail s názvom „Potvrdenie objednávky“ vrátane konečného potvrdenia všetkých podstatných prvkov objednávky.
  9. 3.9. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku v súlade so Zmluvnými podmienkami.
  10. 3.10. Je neprípustné, aby Klient zverejnil akýkoľvek nezákonný obsah ako súčasť služieb obchodu.
  11. 3.11. Klient je povinný používať internetovú stránku obchodu spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom a rešpektuje osobné práva a duševné vlastníctvo obchodu a tretích osôb.
  12. 3.12. Klient je povinný dodržiavať zákaz nadmerného používania elektronických komunikačných prostriedkov a nedodávať prostredníctvom systémov alebo do systémov obchodu nasledujúci obsah:
   1. a) vedú k narušeniu práce alebo preťaženiu systémov alebo systémov Obchodu iných subjektov, ktoré sa priamo alebo nepriamo podieľajú na poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami,
   2. b) porušovania osobných práv tretích osôb alebo legitímnych záujmov obchodu, porušovania všeobecne platných sociálnych noriem alebo osvedčených postupov,
   3. c) nezlučiteľné so všeobecne platnými právnymi predpismi.
 4. 4. Platba a dodanie

  1. 4.1. Všetky ceny sú uvedené v e-shope v eurách (EUR) a zahŕňajú DPH. Cena uvedená pre každý produkt je záväzná v deň podania objednávky. Náklady na dopravu sa pripočítavajú k prezentovaným cenám. Náklady na dodanie sa pripočítajú k celkovým nákladom počas odhlásenia.
  2. 4.2. Náklady na dopravu sa poskytujú pred zadaním objednávky.
  3. 4.3. Zásielky sú dodávané spoločnosťou UPS. V prípade zaslania do Slovenskej Republiky je lehota na dodanie 3 až 4 dni. Ak je zásielka odoslaná do zahraničia, doručenie trvá do 14 dní.
  4. 4.4. Ceny balíkov:
   1. a) Kuriér UPS (dobierka alebo platba vopred) - 0 EUR,
   2. a) Kuriér GLS (dobierka alebo platba vopred) - 0 EUR,
   3. c) Slovenská pošta (dobierka alebo platba vopred) - 0 EUR,
   4. d) Zásielkovňa (dobierka alebo platba vopred) - 0 EUR.
  5. 4.5. Platby za nakupovanie a dodanie je možné vykonať v Obchode nasledujúcimi spôsobmi:
   1. - dobierka pri doručení,
   2. - bezhotovostným prevodom vopred na bankový účet Vasco Electronics,
   3. - kreditná alebo debetná karta,
   4. - PayPal.
   Platby kreditnými kartami spracúva spoločnosť Six Payment Services.
  6. 4.7. Každá objednávka je splnená spolu s faktúrou, ktorá potvrdzuje sumu nákupu a špecifikuje zakúpené produkty. Po zadaní objednávky už nie je možné meniť faktúru bez IČ DPH na faktúru s IČ DPH, nakoľko to nedovoľuje zákon.
  7. 4.8. Obchod uzavrie dohodu okamžite na trvalom dátovom nosiči najneskôr pri dodaní predmetov.
 5. 5. Informácie o spracovaní osobných údajov

  Spoločnosť Vasco Electronics je nebezpečná pre ochranu osobných údajov. Ak chcete získať informácie o svojich osobných údajoch a vašich užívateľských súboroch, cookie, pozývame vás, aby ste si prečítali naše zásady ochrany osobných údajov.

  6 . Vracanie a odstúpenie od zmluvy

  1. 6.1. Spotrebiteľ udeľuje právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru v e-shope do 14 dní od prevzatia zásielky bez udania dôvodu.
  2. 6.2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď sa klient dostal do vlastníctva predmetov alebo ku ktorému sa do predmetu dostala tretia osoba, ktorá nie je kuriérskou službou a vyznačená klientom.
  3. 6.3. Odstúpenie od dohody by malo mať formu jednoznačného vyhlásenia o vôle, ktoré sa podáva písomne ​​e-mailom, tradičnou poštou alebo telefonicky. Podrobný postup odstúpenia od zmluvy a vzorový formulár na odstúpenie od dohody je uvedený na podstránke "Vrátenie".
  4. 6.4. Spotrebiteľ by mal predmet odoslať späť do 14 dní odo dňa odstúpenia od dohody na túto adresu: Vasco Electronics, vasco-electronics.sk, Kalinčiakova 1, 97405 Banská Bystrica. Informácie o vrátení tovaru možno poskytnúť na: kontakt@vasco-electronics.sk alebo telefonicky na čísle +421 948229948.
  5. 6.5. Potvrdenie o prijatí informácií o odstúpení od zmluvy na trvalom dátovom nosiči zašleme spotrebiteľovi vo forme e-mailu ihneď po prijatí jednoznačného vyhlásenia o odstúpení od zmluvy.
  6. 6.6. Náklady na odoslanie vráteného tovaru znáša spotrebiteľ.
  7. 6.7. Ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob dodania, ako je ten najlacnejší, ktorý ponúka obchod, nie je obchod povinný uhradiť spotrebiteľovi jeho dodatočné náklady.
  8. 6.8. Ustanovenia bodov 6.1-6.7 sa nevzťahujú na dodanie digitálneho virtuálneho obsahu, ak spotrebiteľ súhlasí s dodaním digitálneho obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 6. 7. Reklamácie

  1. 7.1. Obchod je povinný dodať tovar bez vád.
  2. 7.2. Obchod ako predávajúci zodpovedá voči klientovi, ktorý je spotrebiteľom, za nesúlad produktu, ktorý bol týmto spotrebiteľom kúpený, s kúpnou zmluvou v rozsahu stanovenom v predpisoch týkajúcich sa osobitných podmienok predaja. spotrebiteľský predaj.
  3. 7.3. Reklamácie vyplývajúce z porušenia práv klienta zaručených zákonom alebo na základe týchto Zmluvných podmienok musia byť smerované na: kontakt@vasco-electronics.sk telefonicky na čísle +421 948229948 alebo poštou na túto adresu: Vasco Electronics, vasco-electronics.sk, Kalinčiakova 1, 97405 Banská Bystrica.
  4. 7.4. Obchod na reklamáciu klienta odpovie okamžite, najneskôr do 14 kalendárnych dní od jeho odoslania. Ak Obchod neodpovie v uvedenej lehote, znamená to, že Predávajúci reklamáciu prijal ako odôvodnenú.
  5. 7.5. S cieľom uľahčiť postup vybavovania reklamácie by sa mal obsah zásielky overiť v prítomnosti kuriéra. Ak dôjde k poškodeniu zásielky alebo nezrovnalosti obsahu s objednávkou, musí sa nahlásiť kuriérovi, aby pripravil správu o poškodení. Podpísaná správa uľahčí posúdenie sťažnosti.
  6. 7.6. V opise reklamácie klienta sa odporúča uviesť tieto informácie:
   1. a) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä druh a dátum vzniku poruchy;
   2. b) požiadavka na zosúladenie Produktu s Kúpnou zmluvou alebo vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpenie od Kúpnej zmluvy;
   3. c) kontaktné údaje sťažovateľa - uľahčí a urýchli posúdenie sťažnosti predávajúcim. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete sú iba odporúčaniami a neovplyvňujú účinnosť podaných sťažností s vynechaním odporúčaného popisu sťažnosti.
  7. 7.7. Potvrdenie o prijatí reklamácie na trvalom dátovom nosiči bezodkladne zašleme klientovi formou e-mailu.
  8. 7.8. Na všetky produkty dostupné v obchode sa vzťahuje záruka 24 mesiacov.
  9. 7.9. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym použitím, údržbou nezlučiteľnou s návodom na použitie alebo opotrebením.
  10. 7.10. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené zaplavením, rozdrvením alebo pokrčením.
  11. 7.11. Produkt odoslaný na reklamáciu a nezískaný klientom do 1 roka bude zlikvidovaný.
  12. 7.12. Viac informácií o reklamačnom konaní sa nachádza na webovej stránke obchodu na podstránke „Reklamacie“.
 7. 8. Informácie o ODR

  Platforma ODR je interaktívna webová stránka, ktorá je prístupovým bodom pre spotrebiteľov a podnikateľov, ktorí chcú vyriešiť spor mimosúdnymi opatreniami (ODR - online riešenie sporov). Táto platforma umožňuje podať sťažnosť týkajúcu sa tovaru alebo služieb zakúpených prostredníctvom internetu, v Slovenskej Republike a zahraničí. Vyššie uvedené sa uskutoční vyplnením elektronickej formy a nájdením vhodného subjektu, ktorý bude spor riešiť. Všetky inštitúcie uvedené v platforme sú stále overované, čo zaručuje, že spĺňajú platné právne predpisy a že sú registrované štátnymi orgánmi. Platforma je k dispozícii na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. E-mailovú adresu uvádzame ako prvé kontaktné miesto kontakt@vasco-electronics.sk
 8. 9. Technické požiadavky

  1. 9.1. Vasco Electronics predáva tovar prostredníctvom organizovaného e-shopu cez internet.
  2. 9.2. Aby mohol klient využívať internetový obchod, mal by sám získať prístup k počítačovej stanici alebo užívateľskému zariadeniu s prístupom na internet.
  3. 9.3. Obchod vynakladá maximálne úsilie na to, aby užívatelia internetu mohli službu využívať prostredníctvom všetkých populárnych internetových prehliadačov, operačných systémov, typov zariadení a typov internetových odkazov. Minimálne technické požiadavky, ktoré umožňujú používanie stránky Shop, zahŕňajú internetový prehliadač vo verzii (minimálne) Internet Explorer 8 alebo Chrome 16 alebo Firefox 10 alebo Opera 11 alebo Safari 5 alebo novší, s povolenou podporou Javascriptu, prijímaním cookies a internetovým prepojením s šírka pásma najmenej 256..
  4. 9.4. Týmto oznamujeme, že využívanie služieb poskytovaných elektronickými prostriedkami sa týka možného rizika infikovania IT systému nechceným softvérom (vírusom).
  5. 9.5. Na implementáciu základných bezpečnostných pravidiel týkajúcich sa používania obchodu sa odporúča, aby zariadenie, ktoré používa klient, malo najmä tieto údaje:
   1. a) antivírusový systém s najnovšou verziou definícií a aktualizácií vírusov. Antivírusový program musí byť aktuálny,
   2. b) účinný firewall,
   3. c) nainštalovali všetky dostupné aktualizácie operačného systému a internetového prehliadača, ktoré sa týkajú bezpečnosti,
   4. d) povolená funkcia prijímania cookies a Javascriptu v internetovom prehliadači,
   5. e) softvér umožňujúci čítanie súborov vo formáte PDF.
  6. 9.6. Medzi možné hrozby patria okrem hrozieb spôsobených vírusmi aj útoky hackerov. Obchod týmto vyhlasuje, že používa bezpečnostné opatrenia zamerané na deaktiváciu a značné brzdenie preniknutia do systému.
  7. 9.7. Obchod nezodpovedá za technické problémy súvisiace s chybným fungovaním elektronického zariadenia Klienta a za nedostatok parametrov umožňujúcich zhromažďovanie údajov Klientom.
 9. 10. Záverečné ustanovenia

  1. 10.1. Riešenie všetkých sporov medzi spoločnosťou Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A. a Klientom podlieha súdom v súlade s praxou, ktorá neporušuje kolektívne záujmy spotrebiteľov.
  2. 10.2. Riešenie všetkých sporov medzi spoločnosťou Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A. a Klientom, ktorý nie je spotrebiteľom, je predmetom súdu príslušného pre sídlo Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A..
  3. 10.3. Na všetky záležitosti, ktoré nie sú uvedené v tomto dokumente, sa uplatňujú ustanovenia zákona o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami a ďalšie ustanovenia poľského zákona.
 10. 11. Zmeny a doplnenia podmienok služby

  1. 11.1. Každý Klient bude informovaný o plánovaných zmenách a doplneniach Podmienok zaslaním Poskytovateľa služieb na www.vasco-electronics.sk o zmenách Zmluvných podmienok vrátane zoznamu dodatkov Podmienok služieb a takýchto informácií. budú na webovej stránke uchovávané po dobu najmenej 14 nasledujúcich kalendárnych dní, zatiaľ čo Klienti s účtom Užívateľa budú Poskytovateľom služby ďalej informovaní zasielaním informácií na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári, ktorá obsahuje zoznam zmeny Zmluvných podmienok.
  2. 11.2. nformovanie o zmenách Zmluvných podmienok sa uskutoční najneskôr 14 kalendárnych dní pred zavedením týchto zmien. Ak Klient s účtom Užívateľa neakceptuje nové prečítanie Podmienok poskytovania služieb, je povinný túto skutočnosť písomne ​​oznámiť na adresu Vasco Electronics, vasco-electronics.sk, Kalinčiakova 1, 97405 Banská Bystrica alebo e-mailom: kontakt@vasco-electronics.sk, do 14 dní od informovania o zmene Zmluvných podmienok.