Obchodné podmienky

Spoločnosť zodpovedná za internetový obchod na adrese vasco-electronics.sk (ďalej len „obchod“ alebo „internetový obchod“) je Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. so sídlom aleja 29 Listopada 20, 31-401 Kraków, Poľsko, zapísaná v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom pre Krakov Śródmieście v Krakove pod číslom 0000421705, IČO: 122581850, IČ DPH (NIP): PL6772369151, e-mailová adresa: kontakt@vasco-electronics.sk.

Definície:

 • KONTAKTNÝ FORMULÁR A CHAT – formulár a chat dostupný v internetovom obchode, ktorý umožňuje kontakt s predajcom prostredníctvom webovej stránky internetového obchodu.
 • REGISTRAČNÝ FORMULÁR - formulár dostupný v internetovom obchode, ktorý umožňuje vytvoriť zákaznícky účet.
 • FORMULÁR NA ODBER NEWSLETTERA - formulár dostupný v internetovom obchode, ktorý umožňuje prihlásiť sa na odber newslettera poskytovaného predajcom.
 • FORMULÁR NA VYJADRENIE NÁZORU - formulár dostupný v internetovom obchode alebo poskytovaný našimi obchodnými partnermi, ktorý vám umožňuje vyjadriť svoj názor na produkty predajcu.
 • OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR - formulár dostupný v internetovom obchode, ktorý vám umožňuje zadať objednávku.
 • ZÁKAZNÍK - subjekt, ktorému môžu byť poskytnuté elektronické služby alebo ktorý má v úmysle uzavrieť alebo už uzavrel zmluvu s predajcom.
 • SPOTREBITEĽ - osoba, ktorá vykonáva právny úkon, ktorý priamo nesúvisí s jej podnikateľskou alebo profesionálnou činnosťou.
 • ZÁKAZNÍCKY ÚČET - označený individuálnym menom (login) a heslom, ktoré poskytol zákazník; databáza obsahujúca údaje o zákazníkovi, ktorá slúži okrem iného na dohľad nad zadanými objednávkami, fakturačnými údajmi a preferenciami týkajúcimi sa vybraných funkcií obchodu.
 • PODNIKATEĽ - osoba, právnická osoba alebo organizácia, ktorej osobitný zákon priznáva právnu subjektivitu, vykonávajúca hospodársku činnosť.
 • OBCHODNÉ PODMIENKY - tieto obchodné podmienky, ktoré upravujú podmienky používania internetového obchodu v rámci poskytovania elektronických služieb a všeobecné podmienky predaja medzi zákazníkom a predajcom, ktorý prevádzkuje internetový obchod.
 • OPERÁTOR SIM KARIET - subjekt, ktorý dodáva SIM karty do zariadení a je priamo zodpovedný za kvalitu poskytovaných služieb v tejto súvislosti, vrátane udeľovania trestu, správnej prevádzky karty, zavedenia dočasného alebo trvalého blokovania, posudzovania reklamácií týkajúcich sa správnej prevádzky SIM kariet. Operátorom SIM kariet je spoločnosť Vasco Electronics LLC so sídlom na 2232 Dell Range Blvd, Suite 245 – 3030, Cheyenne, WY 82009.
 • OBCHOD - internetový obchod predajcu dostupný na https://vasco-electronics.sk. Internetový obchod predáva elektronické prekladače, prekladateľský softvér a elektronické príslušenstvo.
 • PREDAJCA - Vasco Electronics Góralski Group Spółka Komandytowo-Akcyjna so sídlom aleja 29 Listopada 20, 31-401 Kraków, Poľsko, spoločnosť zapísaná v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom pre Krakov Śródmieście v Krakove pod číslom 0000421705, IČ DPH (NIP): PL 6772369151, e-mailová adresa: kontakt@vasco-electronics.sk.
 • PRODUKT - tovar prezentovaný v internetovom obchode, ktorý môže byť predmetom kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predajcom. Produkty predávané v obchode zahŕňajú aj digitálny obsah (jazykové balíčky) a produkty s digitálnymi prvkami v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/771 z 20. mája 2019.
 • KÚPNA ZMLUVA - predaj uskutočnený za podmienok stanovených v týchto obchodných podmienkach a platných právnych predpisoch medzi zákazníkom a predajcom.
 • ZADANIE OBJEDNÁVKY - predloženie ponuky zákazníka na uzavretie kúpnej zmluvy na produkty, ktoré sú predmetom objednávky, s uvedením najmä typu a množstva produktov. Objednávka môže byť zadaná po akceptovaní týchto obchodných podmienok.
 • UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY - prejav vôle, ktorým sa uzatvára kúpna zmluva o predaji produktov medzi zákazníkom a predajcom, v ktorom je uvedená najmä cena, druh a počet produktov. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením prijatia objednávky predajcom a zaslaním e-mailu o jej spracovaní (t. j. akceptácia zákazníkom predloženej ponuky).
 1. POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB
  1. Podmienky poskytovania elektronických služieb
   1. Nasledujúce podmienky implementujú zásady vyjadrené v Smernici 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode).
   2. Elektronické služby poskytované predajcom sú bezplatné, dobrovoľné a dostupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
   3. Zmluva o poskytovaní elektronických služieb sa týka:
    1. vedenia zákazníckeho účtu v internetovom obchode;
    2. odberu newslettera;

    sa uzatvára na dobu neurčitú.
   4. Zmluva o poskytovaní elektronických služieb sa týka:
    1. zadávania objednávok v internetovom obchode;
    2. komunikácie prostredníctvom kontaktného formulára a chatu;
    3. zverejňovania názorov na obchod alebo produkty pomocou formulára;

    je jednorazová a zaniká vykonaním jednotlivých činností.
   5. Predajca si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo pozastaviť poskytovanie jednotlivých elektronických služieb.
   6. Akceptácia týchto podmienok a zásad ochrany osobných údajov je podmienkou uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronických služieb. Súhlas s obchodnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov je potrebné potvrdiť zaškrtnutím príslušného políčka v procese uzatvárania zmlúv o poskytovaní elektronických služieb.
   7. Aby si zákazník mohol vytvoriť účet v internetovom obchode, musí sa zaregistrovať prostredníctvom registračného formulára, ktorý je k dispozícii na webovej stránke internetového obchodu. Na registráciu účtu je potrebné poskytnúť základné kontaktné údaje a e-mailovú adresu, v prípade ich neposkytnutia bude poskytovanie elektronických služieb odmietnuté. Po schválení registračného formulára je zákazník informovaný o vytvorení účtu na ním zadanú e-mailovú adresu, čím sa vytvorí jeho účet. Týmto okamihom je uzavretá zmluva o poskytovaní elektronických služieb spočívajúca vo vedení účtu v internetovom obchode. Vytvorenie a používanie účtu je voliteľné, dobrovoľné a bezplatné.
   8. Zákazníkom, ktorí si vytvorili účet v internetovom obchode, môže predajca predávať produkty v rámci rôznych časovo a množstevne obmedzených predajných kampaní. Množstvo dostupných produktov aj doba trvania sú uvedené individuálne pre každú kampaň.
   9. Služba newslettera spočíva v zaslaní správy obsahujúcej informácie o produktoch alebo službách predajcu na e-mailovú adresu zákazníka. Newsletter sa zasiela len zákazníkom, ktorí sa na odber prihlásili dobrovoľne. Zmluvu o poskytovaní elektronických služieb vrátane odberu newslettera môže uzavrieť každý zákazník, ktorý zadá svoju e-mailovú adresu do registračného formulára na odber newslettera dostupného na webovej stránke internetového obchodu. Uzatvorenie zmluvy vo vyššie uvedenom rozsahu je podmienené súhlasom zákazníka s odberom newslettera. Súhlas sa vyjadruje zaškrtnutím príslušného políčka umiestneného pri prihlásení sa na odber alebo vykonaním iného rovnocenného úkonu zo strany zákazníka, ktorý vyjadruje vôľu prihlásiť sa na odber newslettera. Prihlásením sa zákazníka na odber newslettera sa uzatvára zmluva o poskytovaní elektronických služieb vrátane odberu newslettera. Zákazník sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu prostredníctvom odkazu v každej správe obsahujúcej newsletter alebo nás môže kontaktovať na kontakt@vasco-electronics.sk.
   10. Po výbere produktov a ich pridaní do košíka zákazník pristúpi k odoslaniu objednávky. V objednávkovom formulári je potrebné vyplniť kontaktné údaje a e-mailovú adresu. Po schválení objednávkového formulára je zákazník informovaný o prijatí objednávky na spracovanie na ním uvedenú e-mailovú adresu a v tomto okamihu je uzatvorená zmluva o poskytovaní elektronických služieb týkajúca sa zadania objednávky v internetovom obchode. Odoslanie objednávky zároveň predstavuje predloženie návrhu na uzavretie zmluvy o predaji produktov, ktoré sú predmetom objednávky, zo strany zákazníka predajcovi.
   11. Predajca poskytuje kontaktný formulár a/alebo chat na webovej stránke internetového obchodu. Zákazník môže použiť kontaktný formulár a/alebo chat na zaslanie správy predajcovi. Použitie kontaktného formulára si vyžaduje základné kontaktné údaje a e-mailovú adresu. Po schválení kontaktného formulára alebo odoslaní prvej správy prostredníctvom chatu sa uzatvára zmluva o poskytovaní elektronických služieb umožňujúca komunikáciu prostredníctvom kontaktného formulára a/alebo chatu.
   12. Predajca poskytuje formulár na vyjadrenie názoru na podstránkach produktov dostupných v internetovom obchode. Predajca môže zaslať formulár na vyjadrenie názoru aj vo forme odkazu na externé webové stránky. Vo formulári na vyjadrenie názoru zákazník poskytne osobný a subjektívny názor na produkty predajcu. Schválením formulára zákazník potvrdzuje, že názor bol založený na jeho osobnej skúsenosti s produktom. Zverejnením názoru zákazník dobrovoľne šíri jeho obsah a nesie všetky následky takéhoto zverejnenia. Zverejnený obsah nevyjadruje názory predajcu a nemal by sa spájať s jeho činnosťou. Predajca nie je poskytovateľom obsahu, ale len subjektom, ktorý na tento účel poskytuje primerané IKT zdroje. Zmluva o poskytovaní elektronických služieb umožňujúca zverejňovanie názoru je uzavretá, keď zákazník schváli formulár na vyjadrenie názoru.
   13. Predajca je zákazníkovi oprávnený zablokovať prístup k elektronickým službám, ak zákazník poškodzuje predajcu alebo ostatných zákazníkov, porušuje dobré meno predajcu, porušuje dobré meno internetového obchodu, porušuje ustanovenia týchto obchodných podmienok alebo všeobecne záväzné právne predpisy a ak je zablokovanie prístupu k elektronickým službám podložené bezpečnostnými dôvodmi.
  2. Technické požiadavky potrebné na spoluprácu so systémom IKT používaným predajcom
   1. Predajca vynaloží úsilie na to, aby bolo používanie internetového obchodu možné pomocou všetkých populárnych webových prehliadačov, operačných systémov (vrátane mobilných) a bez ohľadu na spôsob pripojenia k internetu.
   2. Na vytvorenie účtu a zadanie objednávky v internetovom obchode a na využívanie ďalších elektronických služieb predajcu je potrebné, aby mal zákazník aktívny e-mail.
   3. Používanie digitálneho obsahu si vyžaduje vlastníctvo zariadení predávaných predajcom alebo využívanie elektronických služieb predajcu. Predajca nezaručuje správne fungovanie digitálneho obsahu mimo zariadení a/alebo elektronických služieb predajcu.
  3. Metódy a technické opatrenia na zisťovanie a opravu chýb v zadaných údajoch
   1. Pri zadávaní objednávky a až do stlačenia tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ má zákazník možnosť upraviť zadané údaje a zmeniť vybrané produkty. Overenie údajov, odstránenie chýb alebo opravu objednávky je možné vykonať aj kontaktovaním predajcu spôsobmi uvedenými v sekcii “Kontakt”.
   2. Po odoslaní objednávky bude na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke zaslané potvrdenie o prijatí objednávky spolu so zhrnutím objednávky. Ak chce zákazník opraviť chybu, má právo opraviť objednávku do 12 hodín od jej odoslania.
  4. Podmienky ukončenia zmluvy o poskytovaní elektronických služieb
   1. Zákazník môže ukončiť zmluvu o poskytovaní elektronických služieb zaslaním príslušného vyhlásenia predajcovi na kontakt@vasco-electronics.sk alebo vykonaním rovnocenného úkonu (napr. využiť odkaz na odhlásenie).
   2. Predajca môže s okamžitou platnosťou ukončiť zmluvu o poskytovaní elektronických služieb, ak zákazník poskytne nezákonný obsah alebo obsah, ktorý porušuje ustanovenia týchto obchodných podmienok.
  5. Sťažnosti týkajúce sa poskytovania elektronických služieb
   1. Predajca prijíma opatrenia potrebné na riadne a úplné fungovanie internetového obchodu v rozsahu, ktorý vyplýva z aktuálnych technických poznatkov, a zaväzuje sa odstrániť akékoľvek nezrovnalosti nahlásené zákazníkmi. Sťažnosti týkajúce sa poskytovania elektronických služieb prostredníctvom internetového obchodu môže zákazník podať zaslaním e-mailu na kontakt@vasco-electronics.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára a chatu.
   2. Predajca odpovie na sťažnosť čo najskôr, najneskôr do 14 dní. Odpoveď na sťažnosť sa zasiela na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom.
 2. PODMIENKY PREDAJA
  1. Podmienky uzavretia kúpnej zmluvy
   1. Ceny produktov uvedené na webovej stránke internetového obchodu sú uvedené v eurách a zahŕňajú DPH.
   2. Ceny nezahŕňajú náklady na dopravu, ktoré sú uvedené pri zadávaní objednávky a dodatočne potvrdené v súhrne objednávky.
   3. Objednávky môžete zadávať prostredníctvom objednávkového formulára v internetovom obchode, telefonicky a na e-mailovej adrese uvedenej v sekcii “Kontakt”.
   4. Po prečítaní a prijatí objednávky predajca potvrdí jej prijatie. Prijatie je potvrdené zaslaním e-mailu s informáciou, že objednávka bola prijatá na spracovanie a má stav „Potvrdená“. Potvrdenie obsahuje všetky podstatné prvky objednávky (zoznam produktov s ich názvami, cenami a údajmi o zákazníkovi).
   5. Okamihom doručenia e-mailu potvrdzujúceho prijatie objednávky na spracovanie je medzi zákazníkom a predajcom uzatvorená kúpna zmluva, ktorá je platná až do splnenia zákonných povinností každej zmluvnej strany – nevynímajúc ustanovenia a pravidlá týkajúce sa odstúpenia od zmluvy a zodpovednosti za vady (záruka).
   6. Platnosť zadanej objednávky je 14 dní. Ak si zákazník počas tejto doby neprevezme objednávku, nezaplatí za ňu, nedostane potvrdenie o platbe alebo obchod nebude schopný kontaktovať zákazníka za účelom dokončenia objednávky – obchod objednávku zruší.
   7. Vlastnícke právo k zakúpeným produktom prechádza na zákazníka momentom pripísania platby na účet predajcu (cena produktov spolu s prípadnými nákladmi na dopravu a ďalšími službami ponúkanými predajcom).
   8. Podnikatelia, ktorí chcú spolu s objednávkou dostať daňový doklad, sú povinní poskytnúť údaje umožňujúce jeho vystavenie, najmä daňové identifikačné číslo.
   9. Po predaji môže predajca vykonať prieskum spokojnosti s predajom. Na tento účel môže predajca poskytnúť zákazníkovi formulár na vyjadrenie názoru na obchod alebo prieskum spokojnosti. Formulár môže vytvoriť predajca alebo externí poskytovatelia služieb. Zákazník vyjadrí svoj osobný a subjektívny názor. Zverejnením názoru zákazník dobrovoľne šíri jeho obsah a nesie všetky následky takéhoto zverejnenia. Zverejnený obsah nevyjadruje názory predajcu. Predajca si vyhradzuje právo nahlásiť porušenie pravidiel na webovej stránke zverejňujúcej recenzie alebo odstrániť názor, ak obsahuje:
    1. reklamný obsah alebo iný komerčný obsah;
    2. odkazy na webové stránky predajcu, iné webové stránky, najmä konkurenčné internetové obchody alebo webové stránky, ktoré porušujú zákon;
    3. osobné údaje, kontaktné údaje, e-mailové adresy atď., ktoré nemožno legálne zverejniť;
    4. porušenie patentového práva, autorského práva, obchodného tajomstvá a iného práva duševného vlastníctva;
    5. obsah všeobecne považovaný za vulgárny, urážlivý voči iným, obhajujúci násilie, urážajúci náboženské cítenie alebo slušnosť;
    6. obsah poškodzujúci predajcu alebo ostatných zákazníkov, porušuje dobré meno predajcu, porušuje dobré meno internetového obchodu, porušuje ustanovenia týchto obchodných podmienok;
    7. úplnú alebo čiastočnú kópiu názorov iných zákazníkov, výrobcu alebo obsahuje fragmenty z rôznych zdrojov.
   10. Ak sa zákazník alebo akákoľvek iná tretia osoba domnieva, že obsah zverejneného názoru porušuje jeho/jej práva, dobré mravy, osobné záujmy, morálku, presvedčenie, city, zásady čestnej hospodárskej súťaže, know-how, obchodné tajomstvo, je povinný/-á bezodkladne informovať predajcu o možnom porušení. Predajca, ktorému bolo oznámené potenciálne porušenie, bezodkladne podnikne kroky na odstránenie porušujúceho obsahu.
  2. Spôsoby doručenia
   1. Doručenie produktov sa uskutočňuje prostredníctvom kuriéra alebo iného poštového operátora. Podrobné informácie o doručení nájdete na podstránke obchodu “Doprava a platba”.
   2. Spôsob doručenia si zákazník vyberie pri zadávaní Objednávky.
   3. Náklady na doručenie sú uvedené pri zadávaní objednávky. Závisia od typu produktov a spôsobu doručenia, ktorý si zákazník zvolí.
   4. Ak si zákazník zvolí spôsob platby bankovým prevodom alebo elektronickou platbou, čas spracovania objednávky sa počíta od momentu pripísania platby na bankový účet predajcu alebo na zúčtovací účet sprostredkovateľov platby do momentu skompletizovania a odoslania produktov.
   5. Ak si zákazník zvolí spôsob platby na dobierku, čas spracovania objednávky sa počíta od okamihu uzavretia kúpnej zmluvy v súlade s obchodnými podmienkami tejto zmluvy do okamihu skompletizovania a odoslania produktov.
   6. Predajca si vyhradzuje právo vylúčiť alebo zmeniť jednotlivé formy platby a doručenia produktov.
   7. Dátum doručenia produktov závisí od spôsobu doručenia zvoleného zákazníkom a počíta sa od okamihu odovzdania produktov kuriérskej spoločnosti.
   8. Po doručení zásielky na miesto určenia by mal zákazník skontrolovať stav zásielky pred jej prevzatím od prepravcu. Dopravca je povinný bezodkladne zaznamenať stav zásielky a okolnosti poškodenia prostredníctvom protokolu.
  3. Spôsoby platby
   1. Predajca poskytuje spôsoby platby, ktoré sú uvedené v sekcii “Doprava a platba”.
   2. Predajca stanovuje, že uvedené spôsoby platby môžu byť zmenené, dočasne nedostupné alebo vymenené za iné.
   3. Sťažnosti vyplývajúce z nevykonávania alebo nesprávneho vykonávania platobných služieb by mali byť adresované príslušnému sprostredkovateľovi platieb v súlade s podmienkami poskytovania elektronických platobných služieb daného sprostredkovateľa.
   4. V prípade, že zákazník neuhradí platbu v lehote uvedenej pri zadávaní objednávky, predajca môže stanoviť dodatočnú lehotu na úhradu. Predajca môže od kúpnej zmluvy odstúpiť aj z dôvodu nezaplatenia po uplynutí lehoty splatnosti. Vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy na tomto základe sa zašle zákazníkovi e-mailom.
   5. Zákazník súhlasí so zaslaním pokladničného dokladu, faktúry alebo iného zákonného dokladu o kúpe prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov.
  4. Právo odstúpiť od zmluvy
   1. Zákazníci, ktorí uzavreli kúpnu zmluvu, môžu od nej odstúpiť bez uvedenia dôvodu predložením príslušného vyhlásenia do 14 dní.
   2. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď zákazník alebo tretia osoba iná ako dopravca prevezme produkty do vlastníctva. Ak sa však zmluva týka poskytovania služieb, lehota na odstúpenie od nej uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď je predajca pripravený službu poskytnúť. Ak zákazník súhlasil s okamžitým poskytnutím služby, právo odstúpiť od zmluvy zaniká dňom poskytnutia služby (napr. doručením digitálneho obsahu).
   3. Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy musí zákazník informovať predajcu o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením na e-mailovú adresu predajcu kontakt@vasco-electronics.sk alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy dostupného na webovej stránke predajcu.
   4. V prípade odstúpenia od zmluvy predajca vráti zákazníkovi všetky prijaté platby spolu s nákladmi na základný spôsob doručenia (ak je k dispozícii doprava zdarma, náklady na doručenie sa nevracajú). Vrátenie sa uskutoční bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď zákazník informoval predajcu o rozhodnutí uplatniť právo na odstúpenie od tejto zmluvy, s výhradou ustanovení uvedených v odseku 6 nižšie.
   5. Náhrada sa uskutoční pomocou rovnakých platobných metód, ktoré zákazník použil pri pôvodnej platbe, pokiaľ zákazník nesúhlasil s iným riešením.
   6. Predajca si vyhradzuje právo zadržať vrátenie peňazí až do prevzatia produktov.
   7. Zakúpené produkty by mali byť vrátené na adresu uvedenú predajcom.
   8. Náklady na vrátenie tovaru predajcovi znáša zákazník.
   9. Právo zákazníka odstúpiť od zmluvy je vylúčené, ak je predmetom predaja produkt, ktorý nie je prefabrikovaný, ale vyrobený podľa špecifikácie zákazníka alebo slúži na uspokojenie jeho individuálnych potrieb.
   10. V každom prípade odstúpenia od zmluvy a vrátenia produktov je zákazník povinný priložiť originály predajných dokladov (napr. pokladničný blok, faktúru).
   11. Ak má prijatý produkt poškodenie spôsobené mimo kontroly zákazníka, musí byť potvrdené protokolom o poškodení. Tento protokol by mal byť spísaný pri prevzatí (ak je balík očividné poškodený) alebo v priebehu nasledujúcich 7 dní odo dňa prevzatia (ak balík nie je poškodený – skryté poškodenie). Zároveň by mal zákazník o tejto skutočnosti informovať obchod e-mailom na adresu kontakt@vasco-electronics.sk a k dokumentom súvisiacim s odstúpením od zmluvy pripojiť protokol o poškodení.
   12. Vrátené produkty musia byť úplné, nesmú niesť stopy používania a mali by mať pôvodný, nepoškodený obal od výrobcu. K vráteným produktom musí byť priložený originálny predajný doklad a vyplnený a podpísaný formulár na vrátenie produktu. Zákazník je povinný vrátené produkty zabezpečiť tak, aby nedošlo k ich poškodeniu pri preprave. Ak sú vrátené produkty neúplné alebo majú stopy po používaní, ktoré presahujú rámec ich bežného používania, predajca si vyhradzuje právo požadovať od zákazníka náhradu škody v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi.
  5. Záruka
   1. Predajca je povinný dodať zákazníkovi produkt bez fyzických alebo právnych vád.
   2. Na podmienky a práva zákazníka a predajcu sa vzťahujú všeobecné ustanovenia zákona o záruke.
   3. Predajca je zbavený záručnej zodpovednosti, ak produkt zodpovedá kúpnej zmluve. Najmä ak jeho popis, typ, množstvo, úplnosť a funkčnosť zodpovedajú popisu na webovej stránke predajcu.
   4. Zákazník si nemôže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v rámci záruky, ak je nesúlad produktu so zmluvou nepodstatný (napr. malé farebné rozdiely).
   5. Reklamácia sa nemôže vzťahovať na drobné rozdiely vo vonkajšom vzhľade produktov vyplývajúcich z nastavení obrazovky zákazníka, svetelných podmienok alebo iných bežných faktorov spojených s internetovým nákupom.
   6. Reklamácia by mala obsahovať: meno a priezvisko zákazníka, typ zisteného nesúladu a jeho opis, fotografiu reklamovaných produktov, ak je to možné, a príslušnú žiadosť o uvedenie produktov do stavu, ktorý je v súlade so zmluvou. Reklamáciu je potrebné zaslať e-mailom na adresu kontakt@vasco-electronics.sk.
   7. Predajca bude na reklamáciu zákazníka reagovať bez zbytočného odkladu a bez zbytočných ťažkostí pre zákazníka.
   8. Po posúdení reklamácie (kladnej aj zápornej) predajca vráti produkt na vlastné náklady priamo zákazníkovi. Ak si zákazník produkt neprevezme a produkt sa vráti predajcovi, predajca bude zákazníka kontaktovať telefonicky alebo na e-mailovú adresu uvedenú v reklamácii o možnosti opätovného zaslania produktu na náklady zákazníka. Zákazník má 30 dní na prevzatie vráteného produktu alebo na podanie žiadosti o opätovné zaslanie. Po prekročení tejto lehoty bude vrátený produkt odoslaný do logistického zariadenia predajcu, ktoré je oprávnené účtovať zákazníkovi náklady na uskladnenie, a ak nemá skladovacie priestory, zlikvidovať produkt na náklady a riziko zákazníka. V prípade likvidácie predajca vráti zákazníkovi kúpnu cenu po odpočítaní nákladov na skladovanie a likvidáciu.
   9. Operátor SIM karty je zodpovedný za prevádzku SIM kariet v zariadení, vrátane správnej aktivácie SIM karty, správneho fungovania karty, zavedenia dočasného alebo trvalého blokovania a prenosu dát.
  6. Záruka výrobcu
   1. Na všetky produkty dostupné v obchode sa vzťahuje 24-mesačná záruka výrobcu. Obsah a podmienky záruky sú k dispozícii TU.
   2. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, údržbou v rozpore s návodom na obsluhu alebo opotrebovaním. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody spôsobené zaplavením, rozdrvením, pádom, elektrickým prepätím a požiarom.
 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Osobné údaje
   1. Prevádzkovateľom osobných údajov zákazníka je predajca.
   2. Osobné údaje zákazníka spracúva predajca v rozsahu nevyhnutnom na vybavenie objednávky a poskytnutie elektronických služieb, t. j. na vytvorenie, úpravu obsahu, zmenu alebo ukončenie právneho vzťahu medzi zákazníkom a predajcom.
   3. Zákazník by sa mal pred zadaním objednávky oboznámiť s obsahom týchto obchodných podmienok. Pri zadávaní objednávky bude zákazník požiadaný o prijatie ustanovení týchto obchodných podmienok a zásad ochrany osobných údajov prostredníctvom zaškrtávacieho políčka.
   4. Predajca zaručuje, že osobné údaje zákazníkov sú riadne zabezpečené a že objednávkové a registračné formuláre používané na odosielanie týchto informácií sú chránené bezpečnostným protokolom SSL, v dôsledku čoho je proces prenosu údajov šifrovaný.
   5. Pri spracúvaní osobných údajov predajca chráni osobné údaje zákazníkov pred ich nadobudnutím a zmenou neoprávnenými osobami.
   6. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu.
   7. Podrobné pravidlá týkajúce sa ochrany osobných údajov sú k dispozícii na webovej stránke obchodu predajcu.
  2. Autorské práva

   Všetky grafické prvky, fotografie, obsah a popisy produktov prezentované v internetovom obchode sú majetkom predajcu a nesmú sa upravovať, kopírovať a šíriť bez súhlasu predajcu.

  3. Iné
   1. Zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uzatvárajú v súlade s poľským právom. Ustanovenia poľského práva by sa mali uplatňovať v najširšom možnom zmysle, pokiaľ kogentné ustanovenia miestneho práva takúto možnosť neumožňujú.
   2. Obsah obchodných podmienok bol najprv vypracovaný v poľštine a potom preložený do iných jazykov. V prípade sporov o výklad má rozhodujúci význam poľská verzia.
   3. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi predajcom a zákazníkom, sa budú najprv riešiť priateľsky prostredníctvom vzájomných rokovaní. Ak nedôjde k vzájomnej dohode o sporoch, vec bude riešiť všeobecný súd.
   4. Predajca informuje zákazníka o možnosti využitia mimosúdnych spôsobov riešenia sporov. V oblasti spotrebiteľských reklamácií sú podrobné informácie a postupy k dispozícii u miestne príslušných spotrebiteľských ombudsmanov, na inšpektorátoch obchodnej inšpekcie alebo na: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
   5. Predajca si vyhradzuje právo meniť ustanovenia týchto obchodných podmienok, pričom sa zaväzuje zverejniť jednotné znenie obchodných podmienok v internetovom obchode s uvedením dátumu účinnosti zmien, ako aj zaslaním oznámenia o zmenách na e-mailovú adresu zákazníka.
   6. Zmeny obchodných podmienok sa vzťahujú na predajcu aj zákazníka od okamihu zverejnenia zmien v internetovom obchode. Zmeny a doplnenia obchodných podmienok nijakým spôsobom neporušujú práva zákazníkov, ktorí využívali internetový obchod pred dátumom nadobudnutia účinnosti zmien a doplnení, najmä nemajú vplyv na odoslané a/alebo spracovávané objednávky. Objednávky prijaté na spracovanie sa riadia obchodnými podmienkami platnými v čase zadania objednávky.
   7. Formulácie a popisy používané na popis jednotlivých funkcií internetového obchodu predajcu, ktoré sú použité v týchto obchodných podmienkach, vrátane najmä názvov a popisov tlačidiel, piktogramov a ikon, môžu byť zmenené na ekvivalentné. Takáto zmena nepredstavuje zmenu týchto obchodných podmienok.
   8. Obsah týchto obchodných podmienok je k dispozícii na: https://vasco-electronics.sk/obchodne-podmienky. Obchodné podmienky dostupné na webovej stránke je možné kedykoľvek konzultovať, stiahnuť a následne reprodukovať vytlačením, uložením vo formáte PDF do počítača alebo na iné vhodné médium.